หนังสือ


         โครงการวิทยาลัยปิ่นเกล้า
         คำขออนุญาติเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเล่ม 1
         คำขออนุญาติเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเล่ม 2
         คำขออนุญาติเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเล่ม 3
         คำขออนุญาติเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเล่ม 4
         อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
         บันทึกชีวิตประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ที่ระลึกครบ 7 รอบนักษัตร
         หนังสือ"ที่ระลึกพิธีสถาปนา มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2533"
         ปิรามิดหน้าเสาธง
         ศาลาดนตรีสุริยเทพ
         อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวเข้าวิกฤตชาติ
         บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน
         พิธีบวงสรวงองค์สุริยเทพ
         ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
         สารรังสิต : บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน Good Old Days (รวมบทสัมภาษณ์ศิษย์/ศิษย์เก่าดีเด่น)
         ขิงแก่
         หนังสืออาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ
         หนังสือรังสิต รังสรรค์ 25 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 2528 – 2553

วารสาร


         RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES RJAS
         RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RJSH
         Rangsit Journal of Educational Studies RJES
         Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences
         Rangsit University Journal of Engineering and TEchnology RSUJET
         Journal of Rangsit University Teaching & Learning
         RSU Library Journal

หนังสือพิมพ์


         หนังสือพิมพ์รังสิต

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273