คู่มือประจำหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
     "คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยคู่มือเล่มนี้รวมรวมจากระบบการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาและจากแนวปฏิบัติของหอจดหมายเหตุหลายๆ แห่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและให้บริการของบุคลากรหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
      ผู้จัดทำ "คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต" จะทำการแก้ไขและปรับปรุงคู่มือฯ เล่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 
 
พัชรา หาญเจริญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและหัวหน้าหอจดหมายเหตุ
 
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273