นิทรรศการออนไลน์


         นิทรรศการวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรังสิต ก้าวสู่ปีที่ 39
         นิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรมพิธีทำบุญชาตกาล ๑๑๑ ปี คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
           นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต
         นิทรรศการประวัติและผลงาน ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต
         นิทรรศการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและศาลากวนอิม
         นิทรรศการ วันสตรีสากล : สตรีที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
         นิทรรศการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2537 - 2561
         พระพิฆเนศศรีรังสิต เทพประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
         ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ผู้มีคุณูปการต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
         จากวันวาร..ถึงวันนี้ 30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต
         ณ จุดเริ่มต้น...ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
         100 ปี คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
         พิธีประสาทปริญญา

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273