“…วิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของห้องสมุดคือ ขุมทรัพย์แห่งปัญญา จึงได้เริ่มวางโครงการจัดตั้งห้องสมุด
พร้อมๆ กับการตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2528 และเมื่อวิทยาลัยฯ เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2529 ห้องสมุด
ได้ทำหน้าที่ให้บริการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยพัฒนามาตามลำดับ

       ในปี พ.ศ. 2530 ได้อนุมัติให้ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยใช้ชื่อว่า “สำนักหอสมุด”
แม้ว่าจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีที่นั่งอ่านและที่เก็บหนังสือไม่เพียงพอ การให้บริการ เช่น บริการสารนิเทศ
และการนำคอมพิวเตอร์เข้ามากับงานห้องสมุดก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้

       วิทยาลัยฯ จึงได้อนุมัติให้มีการสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ เพราะจะทำให้มีสถานที่ทำงานอย่างเป็น
สัดส่วน มีห้องอ่านหนังสือ วารสารที่กว้างขวางพอที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้
บริการสารนิเทศและอื่นๆ เพื่อช่วยอาจารย์ และนักศึกษาค้นคว้าวิจัยได้โดยสะดวก... ”

                                                                        ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
                                                                        อธิการวิทยาลัยรังสิต
                                                                        9 พฤศจิกายน 2532
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273