<หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ระบุคำค้น  
 หมายเหตุ :
- ในเวลาทำการ ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่หอจดหมายเหตุ ชั้น6 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทร.3257
- นอกเวลาทำการ E-mail : 5390087@rsu.ac.th
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273